Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY EDUKACYJNEJ “BAZA PO SZKOLE”

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do samodzielnej nauki i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki i zabawy, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka – rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków;
 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • odprowadzanie (dowożenie) dzieci do szkoły oraz odbieranie dzieci ze szkoły – dotyczy dzieci, które przebywają w świetlicy na podstawie abonamentu miesięcznego lub opłaty dziennej (dotyczy szkoły Podstawowej w Tulcach, Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu );
 • odprowadzanie (dowożenie) dzieci do szkoły oraz odbieranie dzieci ze szkoły jest zapewnione w czasie całego roku szkolnego z wyjątkiem: – okresu wakacji zimowych i letnich – dodatkowych dni wolnych ogłaszanych przez poszczególne szkoły – dni ustawowo wolnych oraz sobót i niedziel
  odprowadzanie (dowożenie) dzieci do szkoły oraz odbieranie dzieci ze szkoły jest możliwe od godziny 7:25 do 16.35. W pozostałych przypadkach konieczne są ustalenia telefoniczne lub osobiście w świetlicy;
 • organizowanie zajęć edukacyjnych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Świetlica “Baza po szkole” jest placówką prywatną.
 2. Świetlica funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, oprócz sobót i niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia.
 3. Inne dodatkowe dni wolne będą ogłaszane z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Świetlica jest czynna w godzinach od 6:45 do 18.00. Pobyt dziecka w świetlicy poza tymi godzinami związany jest z dodatkową opłatą.
 5. Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do przyprowadzenia dziecka najwcześniej od godziny 7.00 oraz odebranie dziecka do godziny 18.00.
 6. Do świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku szkolnym – od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz starsze.
 7. Odpłatność za korzystanie ze świetlicy reguluje cennik.
 8. W przypadku nieobecności dziecka opłata za opiekę nad dzieckiem nie podlega zwrotowi.
 9. Opłaty podlegają zwrotowi w przypadku nie funkcjonowania świetlicy z przyczyn leżących po stronie świetlicy.
 10. Wysokość opłat ogłoszonych w cenniku może ulec zmianie.
 11. Rodzice (opiekunowie) uczniów korzystających z zajęć dodatkowych są zobowiązani do opłat za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka przed lub po zajęciach zgodnie z cennikiem. Opłaty te dotyczą rodziców (opiekunów) uczniów bez umowy abonamentowej.
 12. Z wyposażenia świetlicy dzieci korzystają pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 13. Rodzice dziecka, które dokonało celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 14. Świetlica zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez dziecko lub rodziców (opiekunów) zasad określonych w regulaminie lub z powodu innych przyczyn działających ze szkodą dla świetlicy.
 15. Opiekunowie świetlicy odprowadzają i odbierają dzieci do i ze szkół. W przypadku odbioru ze szkoły dzieci będą przebywać w wyznaczonych miejscach w budynkach szkolnych ustalonych z dyrekcją szkoły.
 16. Opiekun świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie pojawi się o wyznaczonej godzinie w miejscu zbiórki. Godzinę odprowadzenia i odbioru dziecka ustala się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w oparciu o plan lekcji oraz harmonogram odbioru i dowozu uczniów z innych szkół..
  Dziecko ze świetlicy może odebrać wyłącznie rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez niego na piśmie osoba.
 17. W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.
 18. Informacje dotyczące dziecka zawarte są w karcie zgłoszenia. Każda zmiana danych zawartych w karcie zgłoszenia wymaga niezwłocznego zgłoszenia przez rodzica (prawnego opiekuna) i aktualizacji w formie pisemnej.
 19. Dziecko zgłoszone do świetlicy posiada ważne ubezpieczenie NW zawarte w szkole.
 20. Dokumentem wiążącym pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka, a świetlicą jest umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 21. Do obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) należy:
   – przestrzeganie regulaminu
   – terminowe opłacanie abonamentu
   – niezwłoczne informowanie o chorobach zakaźnych dziecka
   – informowanie o nieobecności dziecka najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie poinformowania o nieobecności dziecka będzie naliczana dodatkowa stawka w wysokości ? stawki dziennej
   – informowane o zmianach w planie lekcji najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku informacji o zmianach nie gwarantujemy dowiezienia lub odebrania dziecka zgodnie ze zmienionym planem lekcji.
 22. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia przez rodzica (prawnego opiekuna) powyższych czynności.
 23. Świetlica nie zapewnia dowozu lub odbioru dzieci z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych odbywających się poza świetlicą. Możliwe są ustalenia telefoniczne lub osobiście w świetlicy. W tym przypadku świetlica może naliczyć dodatkowe opłaty nie ujęte w cenniku.
 24. Świetlica zapewnia ciepłe i zimne napoje dla dzieci;

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W ŚWIETLICY

Dziecko ma prawo do:

 • Właściwie zorganizowanej opieki.
 • Życzliwego traktowania.
 • Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
 • Opieki wychowawczej.
 • Poszanowania godności osobistej.
 • Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Dziecko jest zobowiązane do:

 • Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
 • Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
 • Dbałości o ład i porządek w świetlicy.
 • Wykorzystywania sprzętu i pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.